Worden verkeersslachtoffers correct (moreel) vergoed?

De Rb Brussel verkoos in een vonnis van 13 februari 2020 de kapitalisatiemethode om de morele schade bij een Blijvende Ongeschiktheid (BO) te vergoeden. Verzekeringsmaatschappijen, die vaak argumenteerden dat bij het slachtoffer een gewenning optreedt bij een hoge BO, worden terecht gewezen op het feit dat consistentie of lineariteit geen essentiële kenmerken zijn van de blijvende schade. Waar het om …

Handelshuur en corona

Gunstig vonnis voor de huurder, horecahouder, die omwille van de corona verplicht moest sluiten! In een vonnis van de Vred. Antwerpen van 17 september 2020 werd wederom beslist dat door de verplichte sluiting van overheidswege ingevolge de coronavirusepidemie de verhuurder in de betrokken periode de huurder, uitbater van een horecazaak, niet het rustige genot heeft kunnen verlenen van de gehuurde …

Onderzoeksplicht wanneer je een contract afsluit!

Derde -medeplichtigheid aan contractbreuk! Wanneer je een contract afsluit, handel dan als een normaal en zorgvuldig persoon. Weet dat je een onderzoeksplicht hebt om na te gaan dat door jouw handelen, derden geen nadeel ondervinden. Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 4 juni 2020 dat een derde aansprakelijk is wegens derde -medeplichtigheid aan contractbreuk wanneer hij heeft …

Fair-Play is GEEN maatstaf voor de aansprakelijkheid

Het Hof van Beroep te Luik (20e k.) heeft op 21 november 2019 geoordeeld dat: “… De niet-naleving van een regel van fair-play impliceert niet noodzakelijk een burgerlijke fout. Er moet worden nagegaan of het niet naleven van een regel van fair-play ook een inbreuk vormt op de algemene voorzichtigheids – en zorgvuldigheidsplicht van een sporter die dezelfde sport beoefent …

Fonds voor de Medische Ongevallen, laat het je niet aanpraten!

Het VRT-programma ‘Pano’ neemt Fonds voor de Medische Ongevallen op de korrel. Als advocatenkantoor adviseren wij al jaren om het Fonds te vermijden bij lichamelijke schade. Ontdek vanavond , het waarom ! Hoe een gerechtelijke procedure sneller en efficiënter afgewerkt wordt, in vergelijking met de administratieve mallemolen van het Fonds, leggen wij u met plezier uit. Neem vrijblijvend contact op …

Ondernemers, uw intellectuele arbeid is geld waard!

Hof van Justitie oordeelde in een arrest van 08/10/2020 dat bij de beoordeling van het ‘onderscheidend vermogen van een merk’ in het EU Merkenrecht, ook rekening gehouden moet worden met de wijze waarop het merkteken wordt aangebracht op de producten/diensten, wanneer dit bestaat uit kleurpatronen die systematisch op een bepaalde wijze worden aangebracht en wanneer het relevant publiek dit ook zo percipieert.

Voetbalouders van belofte volle spelers, laat je niets wijsmaken!

Word je aangesproken, als voetbalouder van een spelertje onder U15 door een ‘makelaar / agent’, wees op je hoede ! Conform art. 20/2 Decreet van 10 december 2010, is het verboden dat een sportmakelaar een sportbeoefenaar jonger dan 15 jaar, direct of indirect te benaderen. De kans is groot, dat je te maken hebt met een ‘fake-makelaar’.

De Advocaat en zijn Beroepsgeheim, een garantie

Grondwettelijk Hof bevestigt het beroepsgeheim advocaat! Het Grondwettelijk Hof herhaalt in het arrest van 24.09.20 zijn rechtspraak dat het beroepsgeheim van de advocaat essentieel is voor de bescherming van het privéleven en het recht op een eerlijk proces. De rol van de advocaat in de rechtsstaat is bijzonder en wijkt af van deze van andere beroepsgroepen. http://ow.ly/Pa5l50BASkr

Wat is namaking in het auteursrecht?

In geval van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van beide werken (in casu sculpturen), dient de auteur van het jongere werk het vermoeden van reproductie te weerleggen door aannemelijk te maken dat hij het eerdere werk niet kende of ervan redelijkerwijze geen kennis heeft kunnen krijgen. Er mag geen sprake zijn van schuldige ontlening. De vergelijking moet synthetisch gebeuren, namelijk …

Wat zijn bedrijfsgeheimen ( art I.17/1 WER) ?

Informatie eigen aan het bedrijf, dat echter moet bekeken worden vanuit het oogpunt van de betreffende beroepskring. Er is geen sprake van geheime informatie indien deze informatie gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie. Voorz. Kh. Antwerpen nr. A/19/04068, 16 oktober 2019.