Wat is namaking in het auteursrecht?

In geval van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van beide werken (in casu sculpturen), dient de auteur van het jongere werk het vermoeden van reproductie te weerleggen door aannemelijk te maken dat hij het eerdere werk niet kende of ervan redelijkerwijze geen kennis heeft kunnen krijgen. Er mag geen sprake zijn van schuldige ontlening. De vergelijking moet synthetisch gebeuren, namelijk …

Wat zijn bedrijfsgeheimen ( art I.17/1 WER) ?

Informatie eigen aan het bedrijf, dat echter moet bekeken worden vanuit het oogpunt van de betreffende beroepskring. Er is geen sprake van geheime informatie indien deze informatie gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie. Voorz. Kh. Antwerpen nr. A/19/04068, 16 oktober 2019.